We gebruiken cookies om de goede werking van onze website te garanderen, de inhoud en de reclame te personaliseren, sociale-mediafuncties te bieden en ons verkeer te analyseren. Ook informeren wij onze social media, reclame- en analysepartners over uw gebruik van onze website.
Privacybeleid

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


1) Behoudens andersluidende vermelding zijn onze facturen betaalbar netto contant, ten zetel van de vennootschap. Alle incasso-kosten zijn ten laste van de koper. Laatijdige vereffening van onze rekeningen heeft als gevolg dat wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanspraak kunnen maaken op verwijlintrest berekend aan 12 % per jaar van alle andere verschuldigde bedragen onmiddelijk eisbaar en veroorloft ons alle lopende bestellingen als nietig te beschouwen. Zo het bedrag van een factuur niet vereffend wordt binnen 30 dagen na factuurdatum zal het rechtswege vermeerderd worden met 15% ten titel van strafbeding met een minimum van 25 Euro onverminderd de gerechtskosten en intresten.


2) Behoudens schriftelijk akkord kunnen bijzondere voorwarden of bepalingen, voorkomend op de drukwerken van onze klanten ons in geen geval verbinden of ons tegenstelbaar zijn.


3) De Rechtbank van Luik is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, hetzij bij optreden als aanlegger, hetzij bij optreden als verweerder, zelfs met buitenlandse klanten. Een gelijkaardig beding voorzien in de algemene voorwaarden van onze klanten kan ons nooit tegenstelbaar zijn.


4) Alle vertraging in de uitvoering van een bestelling kan geen aanleiding geven noch tot schadevergoeding noch tot vernietiging van de bestelling. Alle gebeurtenissen of omstandigheden die onafhandelijk zijn van onze wil zullen beschouwd worden als gevallen van heirkracht die ons van rechtswege ontlasten van onze verbintenissen en van alle verantwoordelijkheid.


5) Alle door ons verkochte goederen, reizen zelfs indien franco geleverd, op risico van de koper. Klachten worden niet meer aanvard indien zij niet binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen ingediend worden.


6) Eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de koper wanneer al de door de koper aan de verkoper uit hoofde van levering verschuldigde bedragen, met inbegrip van renten en kosten, volledig aan de verkoper zijn voldaan.


7) Onder geen enkel voorwendsel kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het gebruik van onze producten. Bij geschil is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs der gebruikte goederen.